ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN XÃ THẠCH LƯU QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
03/11/2018 09:34
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN XÃ THẠCH LƯU QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong thời gian làm việc 1 ngày xã nhà đã làm được những việc cụ thể như sau:

           1.Lộc Ân:

            -  Trồng cây, chỉnh trang khuân viên nhà văn hóa

            -  Làm 2 vườn nhà anh Mậu Hải, chị Lan Thợi

            -  Làm Mương thoát nước

             -   Đổ đường bê tông

           2. Đông Tiến:

            -  Đổ đường bê tông

            -  Chôn cọc nghĩa trang ( hội Cựu Chiến Binh các xã Huyện Thạch Hà)

           - Chỉnh trang vườn hộ ( gia đình anh Hợp, anh Hùng Thỏa)

           3. Trung Nam

           - Xây 4 tuyến mương: Nhà văn hóa, tổ số 1, tổ số 8, tổ số 6

           - Làm nhà xe

          4. Băc Tiến Nhà Ngo

          - Làm mương : tổ số 5

           - Làm bồn hoa các tuyến đường

          5.Yên Nghĩa

          -  Giải tỏa hành lang

          -  Làm hàng rào nhà bà Châu

           - Chỉnh trang các vườn hộ

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Thạch Lưu ngày càng giàu đẹp và văn minh.

 

 Lực lượng Cựu chiến binh các xã giúp đỡ thôn Đông Tiến xã Thạch Lưu trồng cọc bê tông bao quanh Nghĩa trang

Bà con nhân dân thôn Lộc Ân chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa Tác giả: Ng Huê - Nguồn: Hữu Thống