Xã Thạch Lưu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 1 năm 2018
16/10/2018 10:27
Sáng nay, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Lưu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 khóa 1 năm 2018
Xã Thạch Lưu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 1 năm 2018

Về tham gia khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Giao - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, đồng chí: Mai Hữu Hợi phó Ban tuyên giáo huyện ủy Thạch Hà, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể cấp xã. Và gần 100 học viên là cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Các đồng chí là bí thư, thôn trưởng, trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, đại diện trường học, trạm y tế xã

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh chỉ huy trưởng BCHQS xã khai mạc Lớp học

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phi Giao đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Việc giáo dục quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân là vấn đề chiến lược lâu dài nhằm tăng cường kiến thức quốc phòng và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó cũng là yêu cầu cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH, củng cố QPAN ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phi Giao Phát biểu chỉ đạo lớp học

Đồng chí Phạm Văn Hùng Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh xã quán triệt nội quy lớp học

Giảng viên Mai Hữu Hợi truyền đạt các chuyên đề cho học viên

buổi học diễn ra rất nghiêm túc các học viên tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QPAN; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình lên lớp, các học viên học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ...

Lớp học diễn ra rất nghiêm túc

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khóa học các học viên đã viết bài thu hoạch nhằm đánh giá về trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên.

 

Tác giả: Hữu Thống - Nguồn: Ban CHQS xã