I. ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Sỹ Thành - Bí thư Đảng ủy

SĐT:094404128

Email: sythanh@gmail.com

2. Hoàng Nhuận - Phó bí thư thường trực Đảng ủy

SĐT:0918993958

Email: Hoangnhuan80@gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Nguyễn Sỹ Thành- Chủ tịch HĐND 

SĐT:094404128

Email: sythanh@gmail.com

2. Nguyễn Hữu Chinh- Phó chủ tịch HĐND

SĐT:0913441386

Email:

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 096261199

Email: hungpham@gmail.com

IV. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Nguyễn Mậu Dương - Chủ tịch UBMTTQ

SĐT:0911082155

Email:

2. Nguyễn Kim Lưu - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

SĐT:01667308699

Email:

3. Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân

SĐT:0986591886

Email:hoangnguyen85@gmail.com

4. Nguyễn Thị Thơ- Chủ tịch Hội LHPN

SĐT:0976028866

Email:natho85@gmail.com

5. Trần Hải Đăng - Bí thư Đoàn Thanh Niên

SĐT:0916631566

Email:haidang287@gmail.com